خانه زبانهای خارجه انواع ضمایر در زبان انگلیسی
انواع ضمایر در زبان انگلیسی

انواع ضمایر در زبان انگلیسی

ضماير (فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي و...)

ضمير کلمه‌اي دستوري يا گرامري است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمي مي‌شود. ضميرها انواع مختلفي دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي، اشاره‌اي، نامعين، نسبي و سؤالي که از اين ميان ضماير فاعلي، مفعولي ملکي و انعکاسي جزو ضماير شخصي به حساب مي‌آيند.

 • ضماير فاعلي
 • ضماير مفعولي
 • ضماير ملكي و صفات ملكي
 • ضماير انعكاسي
 • ضماير ديگر

ضماير فاعلي

جمع مفرد
we I اول شخص
you you دوم شخص
they he, she, it سوم شخص

چند نکته

1 - همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2 - ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

Am I right?

ضماير مفعولي

فاعل

مفعول

I

me

you

you

he

him

she

her

it

it

we

us

they

them

اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولي مي‌ناميم، اما آنها به جز در جاي مفعول در هر جاي ديگري هم مي‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

 • Our teacher was angry with us (معلممان از دست ما عصباني بود.)
 • Give me a ring tomorrow  (فردا به من زنگ بزن.)
 • When he comes in, please tell him I phoned  (هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)
 • I'm older than you (من از تو بزرگترم.)
 • 'I'm hungry.'  'Me too.' («من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»)

چند نکته·         هنگاميکه از ضماير شخصي به همراه and استفاده مي‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامي و ضماير ديگر بکار ببريم:

 • you and I,  my father and I,  them and us
 • همچنين you را بايد قبل از اسامي و ضماير ديگر به کار برد:
 • you and your wife,  you and her

 

ضماير ملكي و صفات ملكي ضماير ملكي و صفات ملكي نشان مي‌دهند که چه چيزي به چه کسي تعلق دارد.

(I) (you) (he) (she) (it) (we) (they)
صفات ملکي my your his her its our their
ضماير ملکي mine yours his hers - ours theirs

توجه داشته باشيد که صفات ملکي هميشه قبل از يک اسم مي‌آيند (به همين دليل صفت ناميده مي‌شوند) ولي ضمير ملکي جانشين صفت ملکي+اسم مي‌شود و مي‌تواند به تنهايي به عنوان فاعل، مفعول و ... قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده مي‌شود).

چند مثال:

 • This is my book (اين كتاب من است.)
  ·         This book is mine (اين کتاب مال من است.)
 • This is her purse. (اين کيف اوست.)
  ·         This is hers (اين مال اوست.)
 • Are those your pens? No, these are his (ضمير ملکي)

ضماير انعکاسي

کلماتي که به -self و -selves ختم مي‌شوند ضماير انعکاسي ناميده مي‌شوند و عبارتند از:

جمع (-selves)

ourselves

خودمان

yourselves

خودتان

themselves

خودشان

مفرد (-self)

myself

خودم

yourself

خودت

himself

خودش (مذکر)

herself

خودش (مؤنث)

itself

خودش (اشياء)

توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسي عمل به فاعل جمله برمي‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

 • He cut himself (خودش را زخمي کرد.)
 • You should be ashamed of yourself (بايد از خودت خجالت بکشي.)
 • Help yourselves (از خودتان پذيرايي کنيد. )
 • We blame ourselves (ما خودمان را مقصر مي‌دانيم.)

استفاده از ضماير انعکاسي براي تأکيد

از ضماير انعکاسي مي‌توان براي تأکيد روي يک اسم، ضمير يا عبارت اسمي استفاده کرد که در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار مي‌گيرند:

 • I can do it myself (من خودم مي‌توانم اين کار را انجام دهم.)
 • We can repair the roof ourselves (ما مي‌توانيم خودمان سقف را تعمير کنيم.)
 • The film itself wasn't very good but I liked the music  (خود فيلم خيلي خوب نبود ولي از موسيقي آن خوشم آمد.)  ضماير ديگر

1 - ضماير اشاره‌اي، شامل: these ، that، this و those

مثال:

 • Is this your T-shirt

2 - ضماير نسبي، شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where

مثال:

 • The school that I went to is in the centre of the city

3 - ضماير پرسشي، شامل : when، where، why، what، who و whatever

مثال:

 • What time is it

4 - ضماير دوطرفه، شامل each other و one another:

مثال:

 • They love each other

5 - ضماير نامعين، شامل  none، nobody، nothing، someone، somebody، something، anyone، anybody، anything و no one:

مثال:

 • Nobody knew what to do
 

دسترسی سریع

ورود به انجمنهای پارسی گلد

معرفی سایت به دوستان

با این فرم شما قادر به معرفی این وبگاه، به دوستانتان خواهید بود.

نام شما

ایمیل شما

ایمیل دوستتان  [-] [+]

پیغام [+]

لینک به ما

. و یا بصورت متن