خانه پزشکی قوانين تاسیس مطب
قوانين تاسیس مطب

قوانين تاسیس مطب

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

ماده 1: دانشگاه / دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی صادر كننده پروانه تأسیس مطب، موظفند مندرجات این دستورالعمل را به نحو مقتضی به اطلاع صاحبان پروانه مطب برسانند تا نسبت به تطبیق خود با ضوابط دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده 2: مطب به محلی اطلاق می گردد كه پزشك دارای پروانه تاسیس مطب در آن به تشخیص بیماری و ارائه درمان اشتغال دارد در این محل بیماران، خدمت سرپائی تشخیص و درمانی را دریافت كرده و در صورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه و یا بیمارستان ارجاع می شوند.

تبصره1: انتخاب عناوین مجعول برای تابلو مطب نظیر انستیتو،‌ مؤسسه ، مركز مطب شبانه روزی و نظایر آنها به هر شكل و عنوان ممنوع می باشد .

تبصره2: ساختمان یا مجتمع  پزشكان به مجموعه ای از مطب های پزشكان اطلاق می گردد كه هر پزشك بطور مستقل به معاینه و مداوای بیماران می پردازد و ساختمان پزشكان موسسه پزشكی محسوب نمی گردد.

تبصره3: بكاربردن عناوینی مانند درمانگاه، كلینیك، پلی كلینیك، موسسه پزشكی برای ساختمان و مجتمع پزشكان ممنوع می باشد.

تبصره4: تابلوی كلیه پزشكان شاغل در این گونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی در محل مناسب و در معرض دید نصب گردد.

ماده 3: فروش و تحویل هرگونه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشكی در مطب ممنوع می باشد.

تبصره :‌مصرف داروهای اورژانس در موارد فوریتهای پزشكی و استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشكی در درمان های سرپائی و سایر اقدامات مجاز در مطب، بعنوان مواد مصرفی خدمات پزشكی تلقی شده و مشمول ضابطه فوق نمی باشد.

ماده4: تعداد و شرایط كاركنان یك مطب باید متناسب با خدمات مجاز در مطب باشد.

ماده5: ساعات فعالیت مطب بنا به زمان فعالیت هر پزشك به نحو مقتضی مشخص و اعلام گردد.

ماده6: انجام خدمات تزریقات و پانسمان در مطب، پس از اخذ مجوز قانونی مربوط بلامانع است.

ماده7: انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی كه طبق ضوابط و مقررات باید درمؤسسه پزشكی مربوطه انجام گیرد و انجام اعمال غیر مجاز، مصرح در مصوبه 6/10/55 هیئت مدیره نظام پزشكی، در مطب ممنوع است.

ماده8: در مطب هایی كه تزریقات، پانسمان، جراحی های سرپائی با معاینات زنانگی بعمل می آید، واكسیناسیون كلیه افرادی كه به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات پزشكی ارتباط دارند بر علیه بیماری هپاتیت B الزامی است و حفظ سوابق واكسیناسیون با مصونیت جهت ارائه به بازرسان ضروری می باشد.

ماده9: هر موسس مطب دندانپزشكی موظف است تا مطب را منطبق با مفاد آئین نامه تأسیس و موضوع را به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نمایند.

تبصره 1: مطب هایی كه تاكنون تاسیس شده اند نیز مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند.

تبصره 2: در صورت عدم تطابق شرایط مطب با هر كدام از مقررات،‌اقدامات اصلاحی ظرف مدت سه ماه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه باید انجام پذیرد.

ماده 10: چنانچه ضوابط تعیین شده در این آئین نامه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه و انقضای موعد مقرر (قید شده در تبصره 2 ماده9) رعایت نگردد، به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف ـ تذكر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل،‌توسط دانشگاه علوم پزشكی مربوطه و تعیین زمان توافقی بین صاحب پروانه و بازرس دانشگاه برای انجام اصلاحات لازم بین یك الی شش ماه.

ب ـ‌ اخطار كتبی و تعیین مهلت نهایی برای انجام اصلاحات توسط دانشگاه علوم پزشكی مربوطه و انعكاس به سازمان نظام پزشكی محل جهت پی گیری موضوع و اعلام نتیجه به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكی مربوطه.

ماده 11: هر مطب پزشكی باید حداقل دارای اتاق معاینه با فضای مناسب و یك سالن انتظار با مساحت مناسب و سرویسهای كامل بهداشتی منطبق با شرایط منطقه ای و نظر دانشگاه / دانشكده علوم پزشكی مربوط باشد.

تبصره1: هر مطب پزشكی دارای مجوز تزریقات و پانسمان، می تواند علاوه بر اتاقهای فوق، یك اتاق با حداكثر دو تخت جهت ارائه خدمات تزریقات دارو، ‌سرم و انجام پانسمان تخصیص دهد.

تبصره2: وجود یك اتاق مجزا برای سایر خدمات پزشكی نظیر ثبت نوار قلبی، گچ گیری و اقدامات حیاتی اورژانس نظیر CPR (‌با رعایت جدا و محفوظ بودن بیماران ) اختیاری است ولی هرگونه افزایش اتاقها و تجهیزات كه مطب را تبدیل به موسسه درمانی نماید، ممنوع می باشد.

ماده 12: معاینه بیماران بطور همزمان مجاز نمی باشد و محل معاینه بیماران باید از محل انتظار كاملا جدا باشد.

ماده 13: پوشش دیوارها و سقف باید سالم، صاف، بدون درزو شكاف و تمیز باشد.

ماده 14: كف كلیه اتاقها، راهروها، توالت و محوطه دستشویی باید سالم، صاف، بدون درز و شكاف و از جنس قابل شستشو باشد.

تبصره1: دیوارهای اتاق مربوط به واحد تزریقات و پانسمان، باید تا ارتفاع 1.80 متر از كف با كاشی، ‌سرامیك یا سنگ پوشیده شده باشد. در غیر این صورت كلیه وجوه دیوار با رنگ قابل شستشو نظیر رنگ روغن زده و تمیز باشد.

تبصره 2: نصب دستشویی، همرا با مایع صابون در واحد تزریقات و پانسمان ضروری می باشد.

ماده 15: كاسه سنگ توالت و دستشویی ها از جنس سرامیك یا چینی سالم و بدون شكستگی یا ترك خوردگی بوده و مجهز به شتر گلو باشد.

ماده 16: دیوار محل نصب دستشویی (اطراف دستشویی) بطور مناسب كاشیكاری گردد و دیوار توالت قابل شستشوی روزانه باشد. ( دیوار توالت حتی الامكان تا ارتفاع 1.80 متر از كف با كاشی، سرامیك یا سنگ پوشیده شده باشد ).

ماده 17: در و پنجره ها باید سالم و رنگ آمیزی شده و تمیز باشد (در و پنجره های آلومینیومی نیازی به رنگ آمیزی ندارند). همچنین میز و صندلی و نیمكت ها بایست سالم و قابل نظافت باشند.

ماده 18: مطب باید دارای انشعاب آب لوله كشی بهداشتی باشد. در صورت عدم وجود شبكه لوله كشی،‌ آب مصرفی ( آشامیدنی و بهداشتی ) مورد تأئید مسئولین بهداشتی باشد.

ماده 19: فاضلاب مطب باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.

ماده 20: ساختمان مطب به گونه ای باشد كه مانع تجمع و تكثیر حشرات و جوندگان گردد.

ماده 21: رعایت اصول فنی و نكات ایمنی در كلیه قسمتهای ساختمان ضروری می باشد.

ماده 22: درجه حرارت اطاقها، هال و راهروها بر حسب فصول مختلف سال متعادل باشد و حتی الامكان از تهویه مناسب و نور كافی برخوردار باشد. در این صورت عدم وجود سیستم حرارت مركزی،‌ حداقل وسیله حرارتی قابل قبول بخاری نفتی كاربراتوردار و مجهز به دودكش مناسب می باشد.

ماده 23: وجود مواد پاك كننده مایع در دستشویی برای بیماران و مواد ضد عفونی كننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات در مطب الزامی است.

ماده 24: اسفاده از وسایل یكبار مصرف با توجه به نوع خدمات برای هر بیماری ضروری است و می بایست پس از استفاده بطریق بهداشتی دفع گردند.

ماده 25: تفكیك زباله های خطرناك (وسایل عفونی، سرسوزن، تیغ بیستوری و سایر و وسایل برنده، مواد آلوده به انساج و خون و سرم) از زباله های عادی ضروری است و باید در كیسه های مقاوم زباله قرار گرفته و بطریق بهداشتی دفع شوند.

تبصره:‌ تیغهای جراحی و سر سوزنهای مصرف شده باید در ظروف مقاوم و ایمن جمع آوری و دفع بهداشتی گردند.

ماده 26: وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و دارای كیسه زباله مقاوم در قسمتهای مختلف مطب الزامی است.

ماده 27: كلیه تخت های قابل استفاده برای بیماران،‌دارای ملحفه تمیز و سالم و یا پوشش كاغذی مناسب پوشیده باشند.

ماده 28 : ابزار مورد مصرف در مطب كه نیاز به گندزدایی (Disinfection) و یا ستروَن كردن (Sterilization) دارد باید بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف، گندزدایی یا سترون گردد.

ماده 29: كلیه قسمتهای مطب بطور مرتب نظافت و در موارد ضروری محلهای آلوده با یكی از مواد گندزا، ‌گندزدایی (ضدعفونی) گردد.

ماده 30 : مطب دارای واحد تزریقات و پانسمان، علاوه بر داروهای اورژانس باید مجهز به كپسول اكسیژن، وسایل تزریقات و پانسمان و تخت و فضای مربوطه باشد.

تبصره : در مطب هایی که اقدام به تلقیح واكسن می نمایند، رعایت زنجیره سرد در نگهداری واكسن الزامی است.

ماده 31 : در مطب هایی كه جراحی های سرپایی و یا معاینات زنانگی بعمل می آید، وجود دستگاه نور یا اتوكلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است.

ماده 32: به كارگیری فناوری و استفاده از تجهیزاتی كه كاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند، در مطب ممنوع است (نظیر وسایل پرتو پزشكی، پزشكی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر (لیزر پوست) و لیزیك ( لیزر چشم )).

ماده 33: روشها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاههای EKG، NCV، EEG ، دانسیتومتری، سونیكید، لیزر، كرایو، كوتر، الكترولیز، هیدرودرمی، الكترو آكوپانكچر، چراغ مادون قرمز، UV با رعایت مقررات و ضوابطی كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در هر مورد تدوین كرده است، در مطب قابل استفاده و بهره برداری است.

تبصره 1: در خصوص دستگاههای قابل استفاده در مطب كه نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخص می باشند، دستورالعمل های مربوطه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به دانشگاههای علوم پزشكی و سازمان نظام پزشكی اعلام می گردد ( نظیر نحوه و شرایط اندوسكوپی در مطب، شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری، اپی لیزر و غیره ).

پزشكان در انتخاب نوع تابلو، سرنسخه، كارت ویزیت و به كاربردن عناوین باید با مفاد آئین نامه مصوبه شورای عالی نظام پزشكی مورخ 19/4/78 و مصوبات بعدی اقدام نمایند.

ماده 35: اطلاع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز زیر نظر سازمان نظام پزشكی هر منطقه قابل انجام است.

تبصره : نحوه اطلاع رسانی منطبق با مقررات سازمان نظام پزشكی كشور و تصمیمات متخذه در هر حوزه سازمان نظام پزشكی میباشد.

ماده 36: اطلاع رسانی باید حاوی اطلاعات پایه ( نام، تخصص، آدرس، تلفن، ساعات كار، وسائل تشخیص درمانی مطابق با ماده 32 و 33 ) و مشمول كلیه پزشكان و دندانپزشكان متقاضی در هر حوزه سازمان نظام پزشكی باشد.

تبصره : هر گونه تبلیغات انفرادی در رسانه ها و جراید كشور و یا تبلیغ درمان های پزشكی (نظیر تبلیغ ترك اعتیاد) بمنزله تبلیغات تجاری و مجعول محسوب گشته و منع قانونی دارد.

ماده 37: بایگانی مدارك پزشكی و نگهداری سوابق پزشكی بیماران در مطب ضروری و قابل دسترس باشد.

ماده 38: گزارش دهی « بیماریهای اعلام شده » از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجباری می باشد.

مقررات اختصاصی مطبهای دندانپزشكی

رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههای دندانپزشكی مصرح در بندهای ذیل به منظور حفظ سلامت جامعه و همنین ممانعت از انتقال بیماریها الزامی است.

ماده 39: هرفردی كه بر اساس مصوبات قانونی مجاز به معاینه و درمان بیماریهای دندان،‌ لثه و فك و دهان است موظف به رعایت تمامی موارد این فصل می باشد.

ماده 40: رعایت تمامی موارد مربوط به مقررات عمومی مطب ها و درمانگاههای دندانپزشكی نیز الزامی است.

ماده 41: اتاق كار دندانپزشك باید دارای نور و تهویه مناسب بوده و حداقل فضای لازم جهت اتاق كار 12 متر برای هر یونیت می باشد و محل نصب آن می بایست به نحوی باشد كه پس از قرار گیری كابینتها و سایر ملزومات به منظور جلوگیری از آلودگی محیط اطراف حداقل به شعاع یك متر در اطراف یونیت فضای باز وجود داشته باشد.

ماده 42: در اتاق كار دندانپزشكی نصب دستشویی با رعایت شرایط مندرج در ماده شماره 14 الزامی است و ترجیحاً شیر دستشویی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودكار (اتوماتیك ) باشد.

ماده 43: در صورتی كه در مطب قالب ریزی انجام می گیرد، می بایستی برای این كار اتاق مجزا در نظر گرفته شود.

ماده 44: كمپرسور یونیت كه دارای صدا و ارتعاش است باید خارج از اتاق كار دندانپزشك نصب شود و رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداری آن رعایت گردد. به منظور بالابردن كیفیت خدمات دندانپزشكی بهتر است كمپرسور بدون روغن باشد.

ماده 45: حداقل تجهیزات ضروری جهت مطب دندانپزشكی شامل یونیت استاندارد و اینسترومنت و كمپرسور، كابینت ها، اتوكلاو، فور، دستگاه آمالگاماتور و كپسول اكسیژن و ست احیا و داروهای دندانپزشكی اورژانس دارای تاریخ مصرف  می باشد.

ماده 46: وجود دستگاه رادیوگرافی پری اپیكال در مطب های دندانپزشكی با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه بلامانع است.

تبصره : در مواردی كه در مطب اقدام به درمانهای كانال ریشه یا جراحی ریشه های نهفته و دندانهای نهفته صورت می گیرد، ‌وجود دستگاه رادیوگرافی الزامی است.

ماده 47: با توجه به فقدان علائم بالینی در بسیاری از بیماریهای قابل انتقال (‌نظیر هپاتیت و ایدز )‌، رعایت كلیه اصول كنترل عفونت درمورد تمام بیماران دندانپزشكی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی اداره سلامت دهان و دندان الزامی است.

ماده 48: واكسیناسیون كلیه كاركنان شاغل در مطب شامل دندانپزشك،‌دستیار و افرادیكه به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات دندانپزشكی ارتباط دارند بر علیه بیماری هپاتیت الزامی است و حفظ سوابق واكسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری است.

تبصره : پرسنل شاغل در مطب دندانپزشكی (‌دستیار، ‌منشی و كسانی كه به نحوی با لوازم و تجهیزات دندانپزشكی سروكار دارند) باید كارت واكسیناسیون و كارت بهداشتی داشته باشند.

 

دسترسی سریع

ورود به انجمنهای پارسی گلد

معرفی سایت به دوستان

با این فرم شما قادر به معرفی این وبگاه، به دوستانتان خواهید بود.

نام شما

ایمیل شما

ایمیل دوستتان  [-] [+]

پیغام [+]

لینک به ما

. و یا بصورت متن